o^3 Cubic Circle

Reglement voor onze Internet services

(de kleine lettertjes):

 1. U dient altijd minstens één maand uw abonnementsgeld vooruitbetaald te hebben. Indien u in gebreke blijft, bestaat de kans dat uw account/files/E-mail gewist worden (waarna weer inschrijfgeld verschuldigd is). U bepaalt geheel zelf wanneer u de betalingen verricht, om daarbij te assisteren krijgt u per E-mail herinneringen toegestuurd. In de praktijk komt het er momenteel op neer dat u na het ontvangen van de factuur nog 14 dagen de tijd krijgt om het geld over te maken. De facturen worden momenteel aan het begin van de lopende maand verstuurd.
 2. Vrije uren die niet gebruikt zijn worden automatisch meegenomen naar de volgende maand, het maximum aantal uren dat kan worden meegenomen naar de volgende maand is gelijk aan het aantal vrije uren dat u door uw maandabonnement krijgt.
 3. Veranderingen van abonnement vinden plaats op tariefmaand grenzen. Bij het opstappen van een kleiner naar een groter abonnement bent u het verschil in inschrijfgeld verschuldigd.
 4. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw password (toegangscode). Indien u misbruik vermoedt verander dit dan tijdig omdat men anders op uw kosten van onze servers gebruik kan maken.
 5. Voor het abonnement geldt een opzegtermijn van één maand (zowel van onze als van uw zijde).
 6. Voor al uw E-mail hanteren wij het briefgeheim (voor zover justitie dit toelaat), wij kunnen echter niet garanderen in hoeverre dit gewaarborgd is zodra uw E-mail onze servers verlaat. Mocht u een sterkere garantie voor uw privacy wensen, staat het u natuurlijk vrij om uw E-mail te versleutelen (encryptie).
 7. U accepteert de volle verantwoordelijkheid voor alle data die via uw account op onze servers getransporteerd wordt. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig misbruik door u of op naam van uw account.
 8. Onze tarieven zijn gebaseerd op zogenaamd fair-use. Mocht het door u veroorzaakte netwerk verkeer ver uitstijgen boven fair-use zullen we, in overleg, speciale tarieven moeten hanteren. De meeste gebruikers zullen hier nooit mee in aanraking komen; deze regeling treedt in werking wanneer u bijvoorbeeld in één dag 500MB aan E-mail zou ontvangen.
 9. Zo nodig kunnen noodzakelijke wijzigingen in onze reglementen en prijslijsten worden aangebracht welke voor de abonnementhouders na de bij de bekendmaking vermelde termijn van kracht worden.
 10. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of gederfde inkomsten die direct, dan wel indirect veroorzaakt worden door het gebruiken, dan wel de onmogelijkheid om te gebruiken van door ons aangeboden diensten.
 11. Een eventueel recht, van uw zijde, op schadevergoeding beperkt zich altijd tot maximaal de hoogte van het door u betaalde abonnementsgeld voor de lopende maand.
 12. Wij streven ernaar om onze diensten 24 uur per dag en zeven dagen in de week operationeel te houden. Mocht het zo zijn dat gedurende meer dan zeven dagen onze servers niet bereikbaar zijn, dan kunt u een evenredig deel van het abonnementsgeld terugvorderen. Dit geldt niet in geval van overmacht (bijv. bij natuurrampen).
 13. Op betrekkingen tussen ons en abonnementhouders is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 14. Wij behouden ons het recht voor om abonnementen zonder opgaaf van redenen te weigeren.